Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Το Τμήμα > Αποστολή και Ιστορικό

Το ΤμήμαΑποστολή και Ιστορικό

ΟΡΑΜΑ

Να καταστεί καινοτόμο και ευέλικτο κέντρο τεχνολογικής γνώσης και εφαρμογών και πρότυπο δημόσιου οργανισμού, που να παρέχει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς το Δημόσιο και την κοινωνία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί Τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Βασικός σκοπός της ίδρυσής του ήταν η συγκέντρωση κάτω από μια ενιαία διοίκηση όλων των εργαστηρίων και του προσωπικού που απασχολείτο με τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και των μηχανημάτων.

Έκτοτε, ο ρόλος του Τμήματος έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Σήμερα το Τμήμα, με το αξιόλογο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, ασκεί το ρόλο του συμβούλου του κράτους για τα θέματα του ηλεκτρισμού και για όλα τα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα. Εκτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η συντήρηση κυβερνητικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων, η αγορά μηχανημάτων και οχημάτων, η διαχείριση των κυβερνητικών οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού και η συντήρηση όλων των κυβερνητικών κτιρίων.

Σημαντική επίσης υπήρξε η συνεισφορά του Τμήματος για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα ανέλαβε και το σημαντικό ρόλο της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή σειράς εναρμονιστικών νομοθεσιών που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού και στην ασφάλεια πολλών κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης, συσκευές αερίων καυσίμων, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, αεροζόλ, εγκαταστάσεις τελεφερίκ, απόβλητα οχήματα, ταχογράφοι οχημάτων, κ.τ.λ. ). Είναι επίσης Αρμόδια Αρχή και για άλλες μη εναρμονιστικές νομοθεσίες όπως είναι οι νομοθεσίες για τον ηλεκτρισμό, τους τεχνίτες οχημάτων, τις ταμειακές μηχανές, κ.τ.λ.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα εφαρμόζει και εποπτεύει την εναρμονιστική νομοθεσία για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και έχει ετοιμάσει Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών καυσίμων και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών.

Το Τμήμα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της σύγχρονης νομοθεσίας στα αναπτυγμένα κράτη, έχει συστήσει μόνιμη ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση της νομοθεσίας, που έχει την αρμοδιότητα, με τη συνεχώς εκσυγχρονιζόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η δημιουργία συνθηκών αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, ασφάλειας των πολιτών και προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από:

•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρολογική, ηλεκτρονική και μηχανολογική μηχανική

•Αποτελεσματική διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

•Δημιουργία και αποτελεσματική εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για θέματα τεχνολογίας, περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας και ανταγωνισμού

•Συνεργασία και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα της αρμοδιότητας του
•Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ/ ΑΞΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΥ

1.Διαχείριση έργων και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

•Συνεισφορά στην υλοποίηση των ώριμων έργων με σκοπό την επανεκκίνηση/ αναθέρμανση της οικονομίας

•Σχεδιασμός βάσει τεχνοοικονομικών κριτηρίων

•Μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους

•Διασφάλιση αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

2.Διαχείριση θεσμικού πλαισίου

•Διαρκής ανάπτυξη και προσαρμογή θεσμικού πλαισίου στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας, του Κράτους και της Ε.Ε

•Αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχος της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου

3.Αποτελεσματική συνεισφορά στα Δημόσια Οικονομικά

•Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, εντοπισμός πηγών σπατάλης

•Διαρθρωτικά ταμεία

•Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

4.Αποτελεσματική διαχείριση του ρόλου του Τμήματος μέσα στο ευρύτερο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον

•Συνεργασία με κράτη μέλη, Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, σώματα της ΕΕ, και συμμετοχή στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, πολιτικών και κοινών δράσεων

•Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα/ οργανισμούς (Πανεπιστήμια, CYS, ΕΤΕΚ, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ κλπ)

5.Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος

•Εντοπισμός και καταγραφή των ικανοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου του Τμήματος

•Ανάπτυξη της γνώσης και των ικανοτήτων με σκοπό την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

•Αξιοποίηση των ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή και συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται λόγω αφυπηρετήσεων

•Αξιοποίηση των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

•Απλοποίηση και διαφάνεια διεργασιών με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη

•Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που να επιτρέπουν τη συνεχή αλλαγή και βελτίωση του Τμήματος, με κύριο άξονα αλλαγής τη συμμετοχή του προσωπικού


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις