Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Κυβερνητικό Ενοποιημένο ΔίκτυοΣκοπός της υλοποίησης του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου (ΚΕΔ) (Government Unified Network, GUN) είναι η κεντρικοποίηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεφωνίας όλων των Υπουργείων/Υπηρεσιών/Τμημάτων του δημοσίου, η αναβάθμιση και ανασχεδιασμός του κυβερνητικού δικτύου σε θέματα δρομολόγησης και ασφάλειας και η κεντρική διαχείριση των συστημάτων φωνής και δικτύου.

Το ΚΕΔ προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες IP Τηλεφωνίας, Δεδομένων, Βίντεο και Ηλεκτρονικής Συνεργασίας (unified collaboration) για όλους τους χρήστες στα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες.

Οι εργασίες υλοποίησης του ΚΕΔ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων τηλεφωνικών συστημάτων με ένα ενοποιημένο σύστημα με πολλαπλές εφεδρείες καθώς και εγκατάσταση καινούριων IP τηλεφωνικών συσκευών περιλαμβανομένων συσκευών βιντεοκλήσεων.
2. Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής της δικτυακής υποδομής και αντικατάσταση των υφιστάμενων δρομολογητών (routers) και μεταγωγέων (switches) με νέους που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες φωνής και βίντεο με την κατάλληλη ποιότητα υπηρεσίας (QoS), διασφαλίζοντας την ασφάλεια, διαθεσιμότητα (availability), ακεραιότητα(integrity) και εμπιστευτικότητα (confidentiality) της πληροφορίας που διακινείται στο ΚΕΔ.
3. Υλοποίηση καθιερωμένων εργαλείων τηλεφωνίας όπως η λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή (IVR), η καταγραφή κλήσεων και η καθολική χρήση φωνοκιβωτίου.
4. Παροχή δωρεάν ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικής συνεργασίας σε όλους τους χρήστες με τη χρήση εργαλείων συνεργασίας (Collaboration Client-Jabber).
5. Εγκατάσταση υψηλής ευκρίνειας συσκευών τηλεδιάσκεψης όπου υπάρχουν ανάγκες για επαυξημένη συνεργασία, κυρίως σε Υπουργεία και Κεντρικά Γραφεία Τμημάτων και Υπηρεσιών.
6. Παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου (Contact Center) και δικτυακών τηλεδιασκέψεων (Webex).
7. Υιοθέτηση τυποποιημένης πλατφόρμας βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα και με ενιαία εργαλεία διαχείρισης, που προσφέρει τη δυνατότητα απλούστευσης της διαδικασίας λειτουργίας και ελέγχου του ΚΕΔ (Network Management System).
8. Υιοθέτηση εξελιγμένων και ισχυρών εργαλείων διαχείρισης του τηλεφωνικού συστήματος με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την μείωση του κόστους.To ΚΕΔ ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλοτική φάση τον Ιανουάριο του 2020 και εισήλθε στην περίοδο κανονικής λειτουργίας από τον Νοέμβριο του 2022.
Το όλο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% όσον αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του ΚΕΔ ενώ όσον αφορά στη συντήρηση αυτή χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους.


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών λειτουργεί κέντρο υποστήριξης του ΚΕΔ, στο οποίο οι χρήστες του συστήματος μπορούν να αποτείνονται για σκοπούς αναφοράς προβλημάτων, αλλαγές ρυθμίσεων και νέες εγκαταστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση support-gun@ems.mcw.gov.cy και στο εσωτερικό 44444/44425.


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Έντυπα Κλήσεων/Αιτημάτων

Οδηγίες Χρήσης (manuals) Εξοπλισμού ΚΕΔ
Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις