Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Υπηρεσίες προς το κοινόΟχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (εναρμονιστικός) Νόμος του 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται απλώς ως «ο Νόμος»), ρυθμίζει τα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των οχημάτων που φτάνουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους (καθίστανται απόβλητα). Στο παρόν στάδιο, ο Νόμος εφαρμόζεται για οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες Μ1 και Ν1 (δηλ. μικρά επιβατικά και μικρά εμπορικά) καθώς και για τα τρίκυκλα οχήματα.

Με βάση το Νόμο, κάθε όχημα που φτάνει στο τέλος της ζωής του (στη συνέχει θα αναφέρεται ως «ΟΤΖ») δεν πρέπει να απορρίπτεται αλλά να τυγχάνει σωστής περιβαλλοντικής επεξεργασίας, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων του ή την ανακύκλωση των υλικών που το συναποτελούν. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Για κάθε όχημα που παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για τη μόνιμη διαγραφή του οχήματος από το μητρώο εγγραφής οχημάτων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, το όχημα θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κυκλοφορία και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, συνεχίζει να οφείλει την καταβολή του τέλους κυκλοφορίας για τρία χρόνια.Σημειώνεται ότι, αν το ΟΤΖ δεν παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις, η παραλαβή του στην εγκατάσταση επεξεργασίας γίνεται δωρεάν.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών , ως η Αρμόδια Αρχή για το Νόμο, φροντίζει για την τήρηση τόσο των υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων, όσο και των ιδιοκτητών ΟΤΖ.
Για πληροφορίες ή παράπονα μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή γραπτά με το Τμήμα.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις