Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Επιτήρηση Αγοράς

Υπηρεσίες προς το κοινόΕπιτήρηση Αγοράς

Μέρος της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ρυθμίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα προϊόντα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν, κυρίως, στην ασφάλεια που παρέχουν τα προϊόντα κατά τη χρήση τους.

Οι γενικές αρχές που διέπουν τη νομοθεσία αυτή είναι οι ακόλουθες:


1. Τα προϊόντα που διατίθενται στη κοινοτική αγορά πρέπει να συμμορφώνονται προς το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας.


2. Την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων με το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας έχουν οι οικονομικοί φορείς (κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας και διανομέας) ανάλογα με το ρόλο που έχει ο καθένας από αυτούς στην αλυσίδα του εφοδιασμού.


3. Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κοινοτικούς κανόνες, των πληροφοριών που παρέχουν σχετικά με τα προϊόντα τους.


Η συμμόρφωση του προϊόντος δηλώνεται με συγκεκριμένο σήμα (
CЄ, Э, π, κ.τ.λ.) το οποίο επιθέτει ο κατασκευαστής στο προϊόν.

Με την
επιτήρηση (εποπτεία) της αγοράς, το κάθε κράτος, διασφαλίζει ότι προϊόντα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των χρηστών ή δεν συμμορφώνονται, για άλλο λόγο, με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας, θα αποσύρονται ή θα απαγορεύεται η διάθεση τους στην αγορά. Παράλληλα ενημερώνονται για τα προϊόντα αυτά το κοινό, τα άλλα κράτη μέλη και η Ευρωπαική Επιτροπή.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:


1.
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, υλικά κατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης και άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε τάση μεταξύ 50V και 1000V για εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75V και 1500V για συνεχές ρεύμα) - (πρέπει να φέρουν το σήμα ).

2.
Συσκευές με Καύση Αερίων Καυσίμων (συσκευές υγραερίου ή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, για θέρμανση, θέρμανση νερού, ψύξη, φωτισμό κ.τ.λ.) - (πρέπει να φέρουν το σήμα ).

3.
Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση (κύλινδροι υγραερίου, κύλινδροι οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, ψυκτικών αερίων, οξειδίων του αζώτου, αργού, ηλίου, χλωρίου, κ.τ.λ., καθώς και οι δεξαμενές με τις οποίες μεταφέρονται πιεσμένα ή υγροποιημένα τα πιο πάνω αέρια) - (πρέπει να φέρουν το σήμα π)

4.
Αεροζόλ (συσκευές αερολυμάτων) (σαν ένα σύνολο που αποτελείται από το δοχείο μαζί με το περιεχόμενο του και τη διάταξη ψεκασμού) - (πρέπει να φέρουν το σήμα Э).

5.
Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων (τελεφερίκ, σχοινοσιδηρόδρομοι, χιονοδρομικοί αναβατήρες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις) - (τα κατασκευαστικά τους στοιχεία ασφάλειας πρέπει να φέρουν το σήμα ).

Η επιτήρηση της αγοράς για τις προαναφερθείσες κατηγορίες προϊόντων γίνεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και με διερεύνηση σχετικών
παραπόνων που υποβάλλονται από τους καταναλωτές. Για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) διενεργείται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο των προϊόντων στην Κύπρο. Προϊόντα τα οποία κρίνονται ως επικίνδυνα ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας είτε αποσύρονται είτε απαγορεύεται η διαθεσιμότητά τους στην αγορά. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται με δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων. Στη περίπτωση των επικίνδυνων προϊόντων ενημερώνεται και το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (γνωστό ως RAPEX) μέσω του οποίου γίνεται σχετική πληροφόρηση προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις