Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Έντυπα > Ηλεκτρισμός

ΈντυπαΗλεκτρισμός


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Form 60 18-1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2072,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
FORM 71 23 Temporary Provision of Services in Cyprus.docx (Μέγεθος Αρχείου: 314,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΗΚ 63A_K_Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκατάστασης από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη_30_10_08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 60,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΗΚ 63K_Υπευθυνη Δήλωση Αδειούχου Μελετητή και Εγκαταστάτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης_19_09_08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 709,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΑΗΚ Ε_ΔΔ_514 Δήλωση Ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη για έλεγχο 17 έκδοση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 165,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΑΗΚ Ε_ΔΔ_516 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Μελετητή και Εγκαταστάτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 225,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 001 23_Δήλωση για απώλεια ή μη παραλαβή πιστοποιητικού.docx (Μέγεθος Αρχείου: 39,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 53 1 23_ Αίτηση για έλεγχο από Επαρχιακά Γραφεία new.docx (Μέγεθος Αρχείου: 23,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΗΜΥ 58 18_1 Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 17 έκδοση Αναθεωρημένο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1284,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΗΜΥ 59_18_1 Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης μετά από Μικρής Κλίμακα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 381,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΈΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 61 18 Υπεύθυνη Δήλωση και Ανακοίνωση.docx (Μέγεθος Αρχείου: 227,53Kb)
d
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 62 23 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.d (Μέγεθος Αρχείου: 97,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 63 23 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.docx (Μέγεθος Αρχείου: 98,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 64 23 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας.docx (Μέγεθος Αρχείου: 98,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 65 10_1 Για Προσωρινές Παροχές.docx (Μέγεθος Αρχείου: 33,32Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 66 23 Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή.docx (Μέγεθος Αρχείου: 109,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 67 23 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη.docx (Μέγεθος Αρχείου: 97,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 68 23 Αίτηση για έκδοση Άδειας Ενάσκησης Επιχείρησης.docx (Μέγεθος Αρχείου: 108,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 69 15_1_ΑΙΤΗΣΗ για συμμετοχή στις εξετάσεις.docx (Μέγεθος Αρχείου: 119,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 70 23 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής.docx (Μέγεθος Αρχείου: 108,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 71 23 Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κύπρο.doc (Μέγεθος Αρχείου: 436,53Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις