logoΠρογραμματική Περίοδος 2014 - 2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής)Εισαγωγή

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, έχει καταρτιστεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο αποτελεί το εθνικό πλαίσιο αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αποτελεί ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο του στόχου «Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Η αξιοποίηση των πόρων, που θα διατεθούν στην Κύπρο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, ύψους περίπου €960εκ., σε τρέχουσες τιμές, γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών Προγραμματικών Εγγράφων, που καταρτίζονται από το κάθε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλονται για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Έγγραφα αυτά, είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», η επαναφορά της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων με βάση και την εκτεταμένη εμπειρία από την ανάπτυξη συγχρηματοδοτούμενων έργων τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, αναμένεται να προωθήσει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό συγχρηματοδοτούμενων έργων και μελετών από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής κατά την παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Τα έργα και οι μελέτες που θα προωθηθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες και συνδέονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους:

· Οδικά Έργα στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Θεματικός Στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»,
· Έργα Βιώσιμης Κινητικότητας με έμφαση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας. Θεματικός Στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»,

· Μελέτες ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Θεματικός Στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»,

· Αναβάθμιση Συστημάτων Φωτοελεγχόμενων κόμβων και διαβάσεων πεζών. Θεματικός Στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»,

· Έργα Κυματοθραυστών για προστασία των παραλιών από τη διάβρωση. Θεματικός Στόχος 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»,

· Έργα για βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θεματικός Στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»,

· Έργα αναβάθμισης της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των Κτηρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από Κυβερνητικές Αρχές. Θεματικός Στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».


Αξιολόγηση Εκπλήρωσης των Εκ των Προτέρων Αιρεσιμοτήτων

Στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 19 και του σχετικού Παραρτήματος ΧΙ του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού Κοινών Διατάξεων, η Κύπρος προχώρησε στην αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, για τη δυνητική αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Για τα υπό συγχρηματοδότηση έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων προβλέπεται η πιο κάτω Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητα:

Οδικό Δίκτυο: Η ύπαρξη ενός περιεκτικού σχεδίου ή πλαισίου για επενδύσεις στις μεταφορές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των υποδομών και βελτιώνει τη σύνδεση στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορικών υποδομών (ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό και στo βασικό δίκτυο.

Αρμόδια Εθνική Αρχή: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ).

Στα πλαίσια αυτής της Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων παρουσίασε τη «Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Χερσαίων Μεταφορών και Θαλάσσιων Μεταφορών (λιμενικών υποδομών)».Το τμήμα της στρατηγικής για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (λιμενικές υποδομές), αφορά άλλη Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητα, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Η Στρατηγική επισυνάπτεται (Σχετικό αρχείο στο τέλος της σελίδας).

Η υπό αναφορά Στρατηγική καλύπτει το κύριο υπεραστικό οδικό δίκτυο και το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της Κύπρου. Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση των κύριων αναγκών του νησιού στο τομέα των μεταφορών. Η ετοιμασία του πλαισίου έγινε στη βάση διάφορων προκαταρκτικών σχεδιασμών, μελετών σκοπιμότητας και κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και των απαιτούμενων μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιμέρους στρατηγικών οδικών έργων. Η επέκταση και η αναβάθμιση των βασικών υποδομών στον τομέα των οδικών μεταφορών, παράλληλα με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτικών περιοχών και την ενίσχυση των συνδέσεων των λιμένων και των αερολιμένων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, συγκαταλέγονται στις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Το πλαίσιο εξετάζει επίσης τις προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε σχέση με το σύστημα δημοσίων μεταφορών στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, καθώς και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Η συγκεκριμένη Στρατηγική αξιολογήθηκε και έγινε αποδεκτή με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκπληρώνοντας τη σχετική αιρεσιμότητα.


Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων- Μελετών

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενεργεί ως Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπό αυτή του την ιδιότητα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο των έργων με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Γίνονται καταχωρήσεις των λεπτομερειών του έργου (Τεχνικά Δελτία Έργου, Νομικές Δεσμεύσεις) και των στοιχείων προόδου των εργασιών και ετοιμάζονται Δελτία Δαπανών και Δελτία Παρακολούθησης.

Σε ότι αφορά την ικανότητα υλοποίησης των πιο πάνω έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ήδη εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση σχετικών έργων. Σχετική εμπειρία αναπτύχθηκε επίσης και στην προώθηση, ανάπτυξη και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων λόγω της ουσιαστικής εμπλοκής του κατά τις Προγραμματικές Περιόδους 2004-2006 και 2007- 2013.

Για το γενικό συντονισμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων έχει οριστεί Συντονιστής Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η διαχείριση, παρακολούθηση και επαλήθευση των δαπανών στο στάδιο της υλοποίησης θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Συγχρηματοδότησης του κάθε Έργου και το Διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με το Συντονιστή του Έργου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ρόλοι αυτοί ταυτίζονται.

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται με την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωμής από το Συντονιστή του κάθε έργου και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι λογιστικοί έλεγχοι από το Λογιστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και επί του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Για τα έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας. Ο Ενδιάμεσος Φορέας συντονίζει την ένταξη των προτεινόμενων έργων ως συγχρηματοδοτούμενων και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Με την υλοποίηση των έργων αυτών, ο Φορέας Επαληθεύσεων Δαπανών Έργων Δημοσίων Συμβάσεων – ΦΕΔ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) επαληθεύει τις δαπάνες που δηλώνονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία.
http://www.mcw.gov.cy/mcw/doc/doc.nsf/doc05_gr/doc05_gr?OpenDocument

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και έχει την γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης είναι διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»:
http://www.structuralfunds.org.cy/default.aspx

Πέραν των πιο πάνω Φορέων, στην παρακολούθηση και έλεγχο των έργων που συγχρηματοδοτούνται, εμπλέκονται και οι ακόλουθοι φορείς του δημόσιου τομέα:

· Γενικό Λογιστήριο – ως η Αρχή Πιστοποίησης,

· Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου – ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου.


Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Τα ακόλουθα έργα - μελέτες συγχρηματοδοτούνται ή προωθούνται για συγχρηματοδότηση. Τα έργα παρατίθενται πιο κάτω κατά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.Ι. Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (Κάθετος Δρόμος)

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €30.916.192

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο εκτελέστηκε σε 2 φάσεις. Η Φάση Ι ολοκληρώθηκε την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2007-2013 και η Φάση ΙΙ συγχρηματοδοτήθηκε κατά την ΠΠ 2014 – 2020. Το Έργο λόγω του σχετικά ψηλού προϋπολογισμού του, έχει αξιολογηθεί με βάση τις διαδικασίες ως Μεγάλο Έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Απόφαση της ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2012 (Αρ. Απόφασης CCI 2009 CY161PROO2), το έχει εντάξει στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Το Έργο αφορά ανακατασκευή ή κατασκευή νέου δρόμου που αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ, Trans-European Transport Network, ΤΕΝ-Τ) συνολικού μήκους 7,2 χιλιομέτρων. Είναι δρόμος πρωταρχικής σημασίας, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα, με αστικά οδικά πρότυπα, αφού εκτός από συνδετήριος προς και από το Λιμάνι Λεμεσού, εξυπηρετεί γενικά τους διακινούμενους στις δυτικές περιοχές της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού, νότια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου. Ο κυριότερος σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι να αντικαταστήσει την υφιστάμενη πρόσβαση προς το Λιμάνι Λεμεσού, που διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ομονοίας, η οποία διέρχεται μέσω οικιστικών και εμπορικών περιοχών, με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση αυτού του δικτύου δημιουργεί προβλήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Στη Φάση Ι, έχουν υλοποιηθεί τέσσερα συμβόλαια. Η Φάση ΙΙ περιλάμβανε 2 συμβόλαια Μελέτης και Κατασκευής. Η πρώτη σύμβαση (PS/DB/5) - Τμήμα Α περιλαμβάνει τον Ανισόπεδο Κόμβο, που ενώνει τον Κάθετο Δρόμο με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού- Πάφου και τις απαραίτητες προσβάσεις. Η δεύτερη σύμβαση (PS/DB/10) - Τμήμα Β περιλαμβάνει δρόμο, ο οποίος βρίσκεται κατά μήκος του βόρειου συνόρου του Λιμανιού Λεμεσού, ο λεγόμενος Παράλληλος Δρόμος Λιμανιού Λεμεσού.Ι.1 Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ΦΑΣΗ ΙΙ – ΤΜΗΜΑ Α – PS/DB/5

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €11.522.770

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η πρώτη σύμβαση (PS/DB/5) - Τμήμα Α της Φάσης ΙΙ, περιλάμβανε τη μελέτη και κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου, που ενώνει τον Κάθετο Δρόμο με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού- Πάφου και τις απαραίτητες προσβάσεις. Επίσης περιλάμβανε τρίτη λωρίδα στον Αυτοκινητόδρομο μέχρι τον κόμβο Λιμανιού – Πολεμιδιών.

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου ήταν η 31η Αυγούστου 2016.Το Έργο έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 6/6/2018. Η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων είναι 5 χρόνια και ορίζεται μέχρι τις 6/6/2023.Ι.2 Μελέτη και Κατασκευή του Κάθετου Δρόμου που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, ΦΑΣΗ ΙΙ –ΤΜΗΜΑ Β (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ) - PS/DB/10

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €16.488.402

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η δεύτερη σύμβαση (PS/DB/10) - Τμήμα Β της Φάσης ΙΙ περιλάμβανε τη μελέτη και κατασκευή του Παράλληλου Δρόμου με το νέο Λιμάνι Λεμεσού, μήκους 2,3χλμ περίπου. Ο δρόμος αυτός αναβαθμίστηκε σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, με κεντρική διαχωριστική νησίδα και ποδηλατόδρομο, που εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο Ομονοίας μέχρι τη νέα ανατολική είσοδο του Λιμανιού Λεμεσού. Περιλάμβανε επίσης, μεταξύ άλλων, τη μελέτη και κατασκευή συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με δίκτυο οχετών, κλειστών και ανοικτών καναλιών/δεξαμενών, αντλιοστασίων, oil separators, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή τοπιοτέχνησης χώρων πρασίνου.

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου είναι η 6η Απριλίου 2017. Το Έργο έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 26/9/2019. Η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων είναι 5 χρόνια και ορίζεται μέχρι τις 25/9/2024.

ΙΙ. Αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €21.606.340

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και τμημάτων των Λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου και διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας μήκους 4,5 χλμ., δύο ανά κατεύθυνση, με κεντρική κτιστή διαχωριστική νησίδα, όπου οι δύο εξωτερικές λωρίδες κυκλοφορίας θα είναι λωρίδες κυκλοφορίας λεωφορείων. Διαλαμβάνει επίσης πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης συνολικού μήκους 1,8χλμ. και μεγάλο αριθμό διαβάσεων πεζών. Προβλεπόταν η κατασκευή τεσσάρων κυκλικών κόμβων σε σημαντικές συμβολές και συγκεκριμένα στη συμβολή των Λεωφόρων Αγλαντζιάς/ Ακαδημίας, των Λεωφόρων Αγλαντζιάς/Λάρνακος, των Λεωφόρων Λάρνακος/ Αμμοχώστου και των Λεωφόρων Λάρνακος/ Πανεπιστημίου. Για εξυπηρέτηση της εμπορικότητας και των χρηστών της Λεωφ. Αγλαντζιάς και των υπό ανακατασκευή τμημάτων των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου, προβλεπόταν σημαντικός αριθμός παρόδιων χώρων στάθμευσης. Στα πλαίσια του Έργου προβλεπόταν η τοπιοτέχνηση του Έργου με φύτευση σημαντικού αριθμού νέων δέντρων και θάμνων.

Το Έργο στοχεύει στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή της Λευκωσίας και ειδικότερα του Δήμου Αγλαντζιάς. Το Έργο θα υποστηρίξει τις ευρύτερες στρατηγικές πολεοδομικής και κυκλοφοριακής ανάπτυξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας, όπως καθορίζονται αντίστοιχα στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας Λευκωσίας. Γενικότερα το Έργο θα αυξήσει ουσιαστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στην περιοχή, μέσα από το σχεδιασμό του για όλους τους πιθανούς χρήστες (οδηγούς και χρήστες μηχανοκινήτων οχημάτων, πεζούς, ΑμεΑ, ποδηλάτες και χρήστες των δημοσίων συγκοινωνιών).

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου (κυρίως συμβόλαιο) ήταν η 25 Ιανουαρίου 2016.Το Έργο έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 10 Αυγούστου 2018. Η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίζεται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022.Το κυρίως συμβόλαιο κατασκευής ανερχόταν σε €14.122.920, ενώ υπήρξε ξεχωριστό συμβόλαιο για την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού των φωτοελεγχόμενων κόμβων και διαβάσεων πεζών με ποσό συμβολαίου €284.287 (ημ. έναρξης την 29 Μαρτίου 2017 και εγκατάστασης /παραλαβής του εξοπλισμού την 30 Νοεμβρίου 2018). Επίσης με ξεχωριστό συμβόλαιο προωθήθηκε η αναγκαία επέκταση του συστήματος ομβρίων στην περιοχή, με ποσό συμβολαίου €829.430 (ημ. έναρξης 22 Μαΐου 2017 και ημ. παράδοσης τις 13 Δεκεμβρίου 2017). Ξεχωριστό συμβόλαιο υπήρξε και για την τοπιοτέχνηση, με ποσό συμβολαίου € 209.686 (ημ. έναρξης εργασιών 11 Οκτωβρίου 2018 και ημ. παράδοσης 12 Απριλίου 2019). Τέλος, προβλέπονται δαπάνες απαλλοτριώσεων γης και μετακίνησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

III. Βελτίωση της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: € 9.251.100

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη βελτίωση και τη διεύρυνση της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων, από τη συμβολή της με τη Λεωφ. Αποστόλου Παύλου μέχρι τη συμβολή της με τον προβλεπόμενο Δυτικό Παρακαμπτήριο Δρόμο Πάφου, εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου. Η βελτίωση της Λεωφόρου μήκους 3.0χλμ. περίπου, περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας (δύο ανά κατεύθυνση) με κτιστή κεντρική διαχωριστική νησίδα με κυμαινόμενο πλάτος, καθώς και πρόσθετες λωρίδες για δεξιόστροφες κινήσεις σε σημαντικούς κυκλοφοριακούς κόμβους του Έργου. Περιλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση δευτερεύοντος οδικού δικτύου μήκους 1.4χλμ. περίπου και αριθμό παρόδιων θέσεων στάθμευσης κατά μήκος του κύριου άξονα του Έργου προς όφελος της ενίσχυσης της εμπορικότητας της οδού. Σε σημαντικό τμήμα του Έργου περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος και λωρίδα πρασίνου, ενώ στο σύνολο του Έργου έχουν περιληφθεί πλακόστρωτα πεζοδρόμια, μοντέρνος οδικός φωτισμός, υπογειοποίηση των δικτύων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, καθώς και δημιουργία του αναγκαίου δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων. Περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός διαφόρων ειδών διαβάσεων πεζών/ ποδηλατών/ ΑμεΑ, καθώς και αριθμός ποδηλατοστασίων. Έχει περιληφθεί επίσης σε στρατηγικά σημεία του Έργου μετρητές κυκλοφορίας (ευφυή συστήματα μετάφορών). Στα πλαίσια του Έργου έχει διαμορφωθεί ένας κύριος οργανωμένος χώρος στάθμευσης εκτός της οδού, με θέσεις στάθμευσης οχημάτων, ποδηλάτων και ειδικές θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ, ο οποίος υποστηρίζει τις ανάγκες ενίσχυσης της εμπορικότητας της οδού και της περαιτέρω ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

IV. Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας

ΙV.1 Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €750.723

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το υπό αναφορά Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λεμεσό. Η Σύμβαση του Έργου κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: PTV Transport Consult GmbH (Γερμανία), PTV Planung Transport Verkehr AG (Γερμανία), Tredit S.A. (Ελλάδα) and A.L.A. Planning Partnership Consultancy L.L.C (Κύπρος). Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2017 και με ημ. έναρξης Έργου τις 13 Μαρτίου 2017 και ημ. ολοκλήρωσης την 13 Αυγούστου 2019.

Η περιοχή μελέτης κάλυψε την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού, στην οποία περιλαμβάνονται οι έξι Δήμοι της πόλης και έντεκα περιαστικές Κοινότητες. Η μελέτη περιλάμβανε την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζόδρομων, τις εμπορευματικές μεταφορές, τον καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, την προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κτλ., τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια, την ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με τον πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό της πόλης. Οι προτάσεις (δέσμες μέτρων, πολιτικών και δράσεων) συνοδεύονταν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο η Λεμεσός να θέσει τις βάσεις μιας καθόλα βιώσιμης πόλης, μέχρι το 2030.

ΙV.2 Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €433.251

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το υπό αναφορά Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λάρνακα. Η Σύμβαση του Έργου κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: Mobilityinchain srl (Ιταλία), Redas engineering S.r.L.(Ιταλία) και TeMA-TERRITORIO, MOBILITA E AMBIENTE S.R.L. (Ιταλία).

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 7 Ιουνίου 2018, με ημ. έναρξης Έργου τις 2 Ιουλίου 2018 και ημ. ολοκλήρωσης τις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή Λάρνακας, στην οποία περιλαμβάνονται οι τέσσερεις Δήμοι και πέντε περιαστικές Κοινότητες. Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζόδρομων, τις εμπορευματικές μεταφορές, τον καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, την προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κλπ., τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια, την ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με τον πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό της πόλης. Οι προτάσεις (δέσμες μέτρων, πολιτικών και δράσεων) συνοδεύονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο η Λάρνακα να θέσει τις βάσεις μιας καθόλα βιώσιμης πόλης, μέχρι το 2030.

ΙV.3 Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκωσίας

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €833.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το υπό αναφορά Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας.

ΙV.4 Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €119.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το υπό αναφορά Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Πάφου περιλαμβανομένης και της κύριας τουριστικής περιοχής.

ΙV.5 Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ευρύτερης Περιοχής Αμμοχώστου

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €119.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το υπό αναφορά Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, περιλαμβανομένης και της κύριας τουριστικής περιοχής.

ΙV.6 Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Κύπρου

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €297.500 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας για άτομα και εμπορεύματα με βάση ολοκληρωμένες πολιτικές οι οποίες θα προκύψουν από την αξιολόγηση εναλλακτικών πολυτροπικών σεναρίων και η διαμόρφωση δεκαπενταετούς προγράμματος υλοποίησης των δράσεων συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού διαδικασιών και μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης του. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα επικεντρωθεί στις επίγειες μεταφορές λαμβάνοντας υπόψη και τον συσχετισμό τους με τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.


V. Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης.

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.


V.1 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης - Φάση Α (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Μετόχι του Κύκκου)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €924.590

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο υλοποιήθηκε σε δύο συμβάσεις. Αφορά την κατασκευή ποδηλατικής υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης. Η Φάση Α του Έργου καλύπτει το τμήμα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέχρι το Μετόχι του Κύκκου. Η Φάση αυτή περιλάμβανε την κατασκευή ποδηλατόδρομου πλάτους 3 μέτρων περίπου στο χώρο πρασίνου μεταξύ της Λεωφ. Γρίβα Διγενή και του Υπηρεσιακού Δρόμου στο Δήμο Έγκωμης. Στα πλαίσια του Έργου έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς και μετακινήσεις ή και επεκτάσεις δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Στη δεύτερη σύμβαση περιλήφθηκε η επέκταση πεζοδρομίων η κατασκευή διαφόρων ειδών διαβάσεων πεζών/ ποδηλατών, υποδομές για ΑμεΑ και ποδηλατοστάσια.

Η ολοκλήρωση του Έργου θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης και κατ’ επέκταση θα ενισχύσει την ποδηλατοκίνηση. Το Έργο στοχεύει στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Η ημερομηνία έναρξης της 1ης σύμβασης ήταν στις 9 Μαΐου 2016 και η ημερομηνία συμπλήρωσης στις 13 Ιανουαρίου 2017. Η ημερομηνία έναρξης της 2ης σύμβασης ήταν στις 17 Φεβρουαρίου 2020 και η ημερομηνία συμπλήρωσης στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

V.2 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης - Φάση Β (Μετόχι του Κύκκου-Πλατεία Σολωμού)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2.436.965

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Β του Έργου, είναι η συνέχεια της ποδηλατικής σύνδεσης της Φάσης Α και καλύπτει το τμήμα από Μετόχι του Κύκκου μέχρι την πλατεία Σολωμού. Η Φάση αυτή περιλαμβάνει ποδηλατική υποδομή μήκους της τάξης των 3,5 χλμ. Το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, που δεν είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα, βρίσκεται μέσα στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας και πάνω σε πεζοδρόμια. Στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μίας γέφυρας μήκους 20 μ. πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, που θα συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου.

Η ημερομηνία έναρξης εργασιών για την Φάση Β είναι η 31 Αυγούστου 2020 ενώ η διάρκεια κατασκευής είναι 12 μήνες.

V.3 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης - Φάση Γ

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €1.950.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Γ του Έργου, συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το Κέντρο της Πόλης (Λεωφόρος Σαλαμίνος - Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου) έχει μήκος 4,6 χλμ. περίπου, από τα οποία το 1χλμ. περίπου είναι υφιστάμενος ποδηλατόδρομος/πεζόδρομος. Ένα τμήμα της διαδρομής είναι διπλής κατέυθυνσης.

V.4 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης - Φάση Δ

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €750.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Δ του Έργου, αφορά την ποδηλατική υποδομή στο Δήμο Αγλαντζιάς όπου θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος (διπλής κατεύθυνσης) μήκους 1,6 χλμ., που θα ενώνει την Λεωφόρο Λάρνακος διαμέσου της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, της παλιάς Αγλαντζιάς και της οδού Μιχαήλ Καραολή. Το προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατικών υποδομών θα ενώνεται επίσης με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου της Λεωφόρου Αμμοχώστου και Λεωφόρου Λάρνακος διαμέσου της οδού Μάρκου Δράκου.VI. Μονοδρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου Γ΄ και Καλλιπόλεως

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

VI.1 Ανάπλαση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €3.865.120

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά την ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως, της οδού Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου και μέρος της οδού Υπατίας στη Λευκωσία. Η ανάπλαση του δρόμου αφορά τη μονοδρόμηση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και της οδού Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Ο δρόμος θα έχει δύο λωρίδες πλάτους 3 μ. η κάθε μία με πεζοδρόμια πλάτους 2 μ. ή μεγαλύτερα εκατέρωθεν. Το μήκος του κυρίου δρόμου είναι της τάξης των 1755 μ. και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου 980 μ. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κυκλικού κόμβου, χώρων παράλληλης στάθμευσης, λεκάνες δέντρων. Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας υπογειοποιούνται σύμφωνα με σχέδια. Δημιουργείται σύστημα αποχέτευσης ομβρίων. Το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων είναι υφιστάμενο και προστατεύεται. Σε ένα μέρος του δρόμου το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων αντικαθίσταται. Παραμένει επίσης μέρος του κεντρικού δικτύου της CYTA. Εγκαθίστανται νέα φώτα τροχαίας, νέα κάθετη και οριζόντια σήμανση και νέο σύστημα άρδευσης.

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου για την Φάση Α - Ανάπλαση Λεωφόρου Καλλιπόλεως είναι η 16 Ιανουαρίου 2018 και η ημερ. ολοκλήρωσης και παράδοσης στην κυκλοφορία είναι η 17 Ιουνίου 2020.VI.2 Ανάπλαση Λεωφόρου Μακαρίου, Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, Οδού Εθνικής Φρουράς και Ενδιάμεσων Δρόμων

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2.765.120

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη μονοδρόμηση σημαντικού τμήματος της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' (από την συμβολή με τη Λεωφ. Καλλιπόλεως μέχρι τη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα) με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια και τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων στην Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'. Επιπρόσθετα, στο συνολικό Έργο προβλέπεται η ανακατασκευή και αναβάθμιση της οδού Εθνικής Φρουράς και η υλοποίηση μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στην ενδιάμεση περιοχή καθώς και αναπλάσεις στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα. Λόγω των μονοδρομήσεων οι αναπλάσεις στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα κρίνονται απαραίτητες καθώς αναμένεται να διοχετευτεί επιπρόσθετος όγκος κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Το Έργο στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' περιλαμβάνει δύο λωρίδες γενικής κυκλοφορίας μονόδρομης κατεύθυνσης από νότια προς βόρεια και δύο λεωφορειολωρίδες αμφίδρομης κατεύθυνσης. Η λεωφορειολωρίδα στην δεξιά πλευρά θα είναι αντίθετης κατεύθυνσης (contra flow ). Στις λεωφορειολωρίδες θα επιτρέπεται η διακίνηση των ποδηλάτων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα πυροσβεστικά οχήματα). Στην οδό Εθνικής Φρουράς το Έργο περιλαμβάνει γενική ανακατασκευή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μια ανά κατεύθυνση), πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, διαβάσεις πεζών και παρόδιες θέσεις στάθμευσης. Στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα (από την συμβολή με την Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' μέχρι την Λεωφ. Καλλιπόλεως), η ανάπλαση προβλέπει κτιστή νησίδα, διαβάσεις πεζών και παρόδιες θέσεις στάθμευσης.

Στόχος του Έργου είναι αφενός η απόδοση διαδρομών για την αποκλειστική χρήση των δημοσίων μεταφορών και των ποδηλάτων και αφετέρου η διευκόλυνση της κυκλοφορίας μέσα από την απλοποίηση των κινήσεων στους κόμβους και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας λόγω κυρίως της μείωσης των σημείων εμπλοκών, τόσο στους κόμβους διασταύρωσης, όσο και στις απλές συμβολές. Η κατασκευή της Φάσης Β - Μακαρίου & Εθνικής Φρουράς, ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ενώ η διάρκεια κατασκευής είναι 12 μήνες.


Ex_Summary_ Transport Strategy_2014.pdf