Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Ταμειακές Μηχανές

Υπηρεσίες προς το κοινόΤαμειακές Μηχανές

   Με βάση τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Κανονισμούς, οι Ταμειακές Μηχανές (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί - ΦΗΜ),που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να συνάδουν με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

   Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, του κάθε τύπου ΦΗΜ, πιστοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια, παραχωρείται η σχετική άδεια λειτουργίας στον εισαγωγέα για να μπορεί να τον διαθέσει στην αγορά. Το δείγμα του ΦΗΜ που έχει πιστοποιηθεί, θεωρείται πρωτότυπο και φυλάσσεται στο Τμήμα για σκοπούς αναφοράς και σύγκρισης. Κάθε ΦΗΜ, του εγκεκριμένου τύπου, πριν τεθεί σε λειτουργία, αριθμείται και σφραγίζεται από τον εισαγωγέα, με ειδική σφραγίδα που του παραχωρείται από το Τμήμα.

   Η συντήρηση και επισκευές στους ΦΗΜ μπορεί να γίνονται μόνο από συντηρητές στους οποίους έχει παραχωρηθεί σχετική άδεια συντηρητή από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος (τηλ. 22800422)

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις