Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες προς το κοινόΈλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

   Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το Τμήμα»), έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (στη συνέχεια θα αναφέρονται συντομογραφικά ως «ΗΜΕ») διαφόρων κατηγοριών κτιρίων και υποστατικών, που προκύπτει από τις ακόλουθες νομοθεσίες:

   1. Ο περί Δήμων Νόμος και ο περί Κοινοτήτων Νόμος
   Με βάση τους πιο πάνω νόμους, μία από τις προϋποθέσεις για να εκδοθεί ή να ανανεωθεί άδεια λειτουργίας θεάτρου, αίθουσας κινηματογραφικής παράστασης, αίθουσας χορού, νυκτερινού κέντρου διασκέδασης, λούνα παρκ, ή άλλου χώρου αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά παιγνίδια ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου χώρου στον οποίο το κοινό συγκεντρώνεται για λόγους ψυχαγωγίας ή αναψυχής, είναι η επιθεώρηση του χώρου από αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος και η έκδοση πιστοποιητικού ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού ή του χώρου, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου.
   Ο έλεγχος διενεργείται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αντίστοιχο Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση ή τον ενδιαφερόμενο. Το τέλος επιθεώρησης είναι €30,50 και πρέπει να καταβάλλεται πριν την επιθεώρηση.

   2. Ο περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος και Κανονισμοί
   Οι κανονισμοί περιέχουν, μεταξύ άλλων και διατάξεις για τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να γίνονται οι ΗΜΕ των δεξαμενών. Για να εκδοθεί ή να ανανεωθεί άδεια λειτουργίας για δεξαμενή από Δήμο ή Συμβούλιο Βελτιώσεως απαιτείται, μεταξύ άλλων και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας των ΗΜΕ της δεξαμενής από το Τμήμα. Η επιθεώρηση και η έκδοση του Πιστοποιητικού γίνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, ύστερα από σχετική αίτηση, που υποβάλλεται από τον αντίστοιχο Δήμο/Επαρχιακή Διοίκηση ή τον ενδιαφερόμενο.
   Πριν την επιθεώρηση απαιτείται να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο ειδικό έντυπο. Σημειώνεται ότι η σχετική νομοθεσία δεν προβλέπει την καταβολή τέλους επιθεώρησης.

   3. Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος και Κανονισμοί
   Με βάση σχετική διάταξη του Κανονισμού 46, το Τμήμα, ελέγχει τις νέες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των καταναλωτών (πριν την ηλεκτροδότησή τους), στην περίπτωση που η ηλεκτροδότησή τους γίνεται από ιδιωτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού και όταν η εγκατάσταση δεν θα συνδεθεί με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού. Ο έλεγχος γίνεται από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος ύστερα από υποβολή αίτησης (με συμπλήρωση σχετικού εντύπου) από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή. Τα αποτελέσματα ελέγχου της εγκατάστασης καταγράφονται σε σχετικό έντυπο και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.

   4. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος και Κανονισμοί
   Για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του σταθμού, μεταξύ άλλων, απαιτείται και πιστοποιητικό από το Τμήμα, ότι οι τεχνικές εγκαταστάσεις του σταθμού ευρίσκονται σε άρτια κατάσταση. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος, μετά από την καταβολή του τέλους επιθεώρησης, που είναι €30,50.

   5. Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος και Κανονισμοί.
   Με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία η καταλληλότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Στεγών πρέπει να πιστοποιείται κάθε χρόνο από το Τμήμα ή από ηλεκτρολόγο που κατέχει άδεια με βάση τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος, μετά από την καταβολή του τέλους επιθεώρησης, που είναι €30,50.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις