Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Έλεγχος Βυτιοφόρων Βενζίνης

Υπηρεσίες προς το κοινόΈλεγχος Βυτιοφόρων Βενζίνης

      Σύμφωνα με τους περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί Αρ. 2) Κανονισμούς του 2002, κάθε κινητή δεξαμενή (βυτίο) βενζίνης πρέπει να σχεδιάζεται και να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε οι υπολειμματικοί ατμοί να συγκρατούνται στη δεξαμενή κατά το γέμισμα ή το άδειασμά της με βενζίνη. Οι κανονισμοί καθορίζουν επίσης τις προδιαγραφές για το γέμισμα της δεξαμενής από τον πυθμένα, τη συλλογή των ατμών και την προστασία της από υπερπλήρωση.

      Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτεί πρόσωπα, με βάση τα κατάλληλα προσόντα, την εκπαίδευση, την πείρα και τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν, για τη διεξαγωγή δοκιμών στεγανότητας καθώς επίσης και ελέγχων της σωστής λειτουργίας της βαλβίδας κενού/πίεσης της δεξαμενής βενζίνης.

      Για να πληροφορηθείτε για τις απαιτήσεις και τη διαδικασία (υποβολή αίτησης κ.τ.λ.) για τη σχετική εξουσιοδότηση, αλλά και ποιοι είναι οι ήδη εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές VOC για δεξαμενές μεταφοράς βενζίνης, ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις