mtcw


Η Κύπρος είναι ένα κράτος που έχει επενδύσει διαχρονικά και συστηματικά μετά το 1980, στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση της πολεοδομικής ανάπτυξης του τόπου και μιας οικονομίας βασισμένης στον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την οικοδομική βιομηχανία.

Ιδιαίτερα σήμερα που διανύουμε μια περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης, και γίνονται προσπάθειες για αναδιάρθρωση της οικονομίας μας, η ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών τρόπων διακίνησης μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά.

Η εξυπηρέτηση των αναγκών διακίνησης σε μία αναδιαρθρωμένη και αναπτυσσόμενη οικονομία πρέπει να γίνεται με μοντέρνο, αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Επομένως, στην πολυδιάστατη πολιτική του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δίνεται σήμερα ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση πρακτικών οι οποίες θα ενδυναμώσουν την βιώσιμη κινητικότητα. Η πολιτική αυτή απαιτεί την επαναξιολόγηση έργων και δράσεων και την προώθηση εκείνων που θα επιτυγχάνουν

Στα πλαίσια αυτά, η χρήση των νέων τεχνολογιών τηλεματικής για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικτύων μεταφορών και την αύξηση της χωρητικότητάς τους καθίσταται απαραίτητη. Σε συνδυασμό και με τις βιώσιμες μεταφορές, τέτοια συστήματα θα βοηθήσουν στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για διακίνηση.

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών, ή Intelligent Transport Systems όπως είναι γνωστά με την αγγλική ορολογία, εστιάζονται στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τα δίκτυα μεταφορών σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζουν τις υπεύθυνες υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων στη λήψη ορθότερων και αποτελεσματικότερων αποφάσεων, ιδιαίτερα σε στιγμές συμβάντων που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων αυτών. Οι πολίτες και χρήστες μπορούν να προσβλέπουν σε αδιάλειπτες υπηρεσίες και πληροφόρηση που θα κάνει το ταξίδι τους πιο σύντομο, ασφαλές και ευχάριστο.

Η στρατηγική του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο έχει χαραχθεί από σχετική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2009, και συνεχίζει να εξελίσσεται στην βάση αρχών που προωθούνται μέσα από σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως είναι η Οδηγία 40/2010 που αφορά στις προτεραιότητες ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στις Οδικές Μεταφορές.

Οι αρχές αυτές προσβλέπουν:

α) στη βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις,

β) στην αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων Ευφυών Μεταφορών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών,

γ) στην αύξηση της οδικής ασφάλειας,

δ) στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οχήματος-χρήστη και υποδομών.

Οι πράξεις ΔΙΑΥΛΟΣ και Πρόδρομος που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος, προσφέρουν τις βασικές υποδομές για την επίτευξη των πιο πάνω αρχών και αποτελούν σταθερά βήματα προόδου στον τομέα αυτό, που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στον τόπο μας δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που έχει αναπτυχθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Στο σημερινό συνέδριο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην Πράξη ΔΙΑΥΛΟΣ και στα συστήματα Ευφυών Μεταφορών που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους Δήμους Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Εύχομαι, λοιπόν, το συνέδριο αυτό, μετά και από τις παρουσιάσεις και συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, να ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν προς την ανάπτυξη των απαραίτητων εκείνων συνεργασιών που θα καταστήσουν την υλοποίηση των πιο πάνω συστημάτων την απαρχή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.