mtcw


  Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συστάθηκε το 2010, μετά από απόφαση της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχοι και αρμοδιότητες του ΚΕΘ είναι:
  • Η οργάνωση και ο συντονισμός της ετοιμασίας/διαμόρφωσης των θέσεων πολιτικής σε όλα τα θέματα ΕΕ που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.
  • Η προετοιμασία της συμμετοχής της Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή σε συναντήσεις στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Υπουργείου στην ΕΕ (π.χ. Συμβούλια Υπουργών).
  • Ο συντονισμός της διαμόρφωσης θέσεων προς τους λειτουργούς του Υπουργείου και των Τμημάτων του Υπουργείου που συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και σε άλλες Επιτροπές/Σώματα της ΕΕ.
  • Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής των νομοθετικών και άλλων εναρμονιστικών μηχανισμών, μέτρων και αποφάσεων.
  • Ο συντονισμός της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου σε θέματα ΕΕ.
  • Ο συντονισμός όλων των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που κατανέμονται στο Υπουργείο στα πλαίσια της προετοιμασίας και διαχείρισης της εκ περιτροπής Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.


  Εντός του 2010 το ΚΕΘ διαμόρφωσε πλαίσιο συντονισμού των Τμημάτων του Υπουργείου με τους λειτουργούς-εκπροσώπους του Υπουργείου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ), μέσα από το οποίο διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία και διαχείριση των Ευρωπαϊκών θεμάτων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

  Το ΚΕΘ διαμόρφωσε, επίσης, κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση εγγράφων πολιτικής για όλα τα θέματα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται υπό εξέταση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

  Αναφορικά με τη συμμετοχή της Κύπρου στα Συμβούλια Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, το ΚΕΘ συντόνισε την όλη προετοιμασία και τη διαμόρφωση των θέσεων της πλευράς μας συνοδεύοντας τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις ακόλουθες Συνόδους του Συμβουλίου:

  • Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Βρυξέλλες, 4 Μαϊου 2010)
  • Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2010)
  • Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Αμβέρσα, 15-16 Σεπτεμβρίου 2010)
  • Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών (Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2010)
  • Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών (Βρυξέλλες, 2-3 Δεκεμβρίου 2010)

  Στα Συμβούλια Υπουργών Μεταφορών του Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, για πρώτη φορά, έθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΕ τα θέματα:

  (α) Της απαγόρευσης από τις Τουρκικές αρχές πτήσεων Κυπριακών αερομεταφορέων στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης (Τουρκικό FIR) και

  (β) των δυσμενών επιπτώσεων των Τουρκικών περιοριστικών μέτρων έναντι των Κυπριακών και των κοινοτικών θαλάσσιων μεταφορών και του ελεύθερου εμπορίου.

  Τα πιο πάνω θέματα τέθηκαν στο Συμβούλιο στη βάση σχετικού οδικού χάρτη που εκπόνησε και υλοποίησε το ΚΕΘ με τη συνεργασία των εμπλεκομένων Τμημάτων του Υπουργείου και εκπροσώπων οργανωμένων φορέων του ιδιωτικού τομέα.

  Το 2010, το ΚΕΘ συντόνισε και συμμετείχε στις διμερείς συναντήσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τις Μεταφορές Επίτροπο κ. Siim Kallas, με την Επίτροπο αρμόδια για θέματα Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων κα Μαρία Δαμανάκη, καθώς επίσης, και με την Επίτροπο αρμόδια για θέματα Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού κα Ανδρούλλα Βασιλείου.

  Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012, αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία. Το ΚΕΘ προέβη στον απαιτούμενο σχεδιασμό όσο αφορά την έγκαιρη στελέχωση της ΜΑΕΕ με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και στην ευαισθητοποίηση των Τμημάτων του Υπουργείου με τακτικές ενημερώσεις και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε λειτουργούς που χειρίζονται θέματα ΕΕ. Ο σχεδιασμός για να είναι αποτελεσματικός προϋποθέτει την καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση των θεμάτων που βρίσκονται υπό εξέταση ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΕ. Το ΚΕΘ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση των εν λόγω θεμάτων καθώς η πορεία των θεμάτων στο Συμβούλιο της ΕΕ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το θεματολόγιο της Κυπριακής Προεδρίας.

  Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της Κυπριακής προεδρίας, το ΚΕΘ συνεργάζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό τόσο με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, όσο και με τα ΚΕΘ των άλλων Υπουργείων. Η Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα ασκηθεί στη βάση 18μηνου προγράμματος που θα διαμορφωθεί με άλλα δύο κράτη μέλη (Πολωνία και Δανία), με τα οποία η Κύπρος αποτελεί το τρίο προεδρίας για τη 18μηνη περίοδο (Ιούλιος 2011 έως Δεκέμβριος 2012). Για τη διαμόρφωση του 18μηνου προγράμματος, το ΚΕΘ εκπροσώπησε την Κύπρο σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα Υπουργεία της Πολωνίας και της Δανίας, αρμόδια για θέματα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και με τη Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.

  Όραμα και αποστολή του ΚΕΘ είναι η μέγιστη αξιοποίηση της παρουσίας της Κύπρου στην ΕΕ στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Το ΚΕΘ έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου απορρέει από το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο διαμορφώνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στοχεύει στην δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου έτσι που (α) να επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και (β) να διασφαλίζονται στο μέτρο του δυνατού τα συμφέροντα της Κύπρου στην υπό διαμόρφωση νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Επιπρόσθετα, το ΚΕΘ στοχεύει στην έγκαιρη λήψη μέτρων για αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

  Όσον αφορά την Κυπριακή προεδρία, όραμα του ΚΕΘ είναι όπως η Κύπρος συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών μέσα από την επιτυχημένη διαχείριση των θεμάτων που θα βρίσκονται υπό εξέταση ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, το ΚΕΘ φιλοδοξεί ότι η μικρή Κύπρος θα επιτύχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων της συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση της χώρας μας ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για να αποκομίσει η Κύπρος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.