mtcw


Το Υπουργείο (ΥΜΕΕ) λόγω της διακοπής της παροχής της υπηρεσίας δημοσίων επιβατικών μεταφορών με κόμιστρο ανά επιβάτη στην επαρχία Πάφου από την Ανάδοχο εταιρεία και για σκοπούς συμμόρφωσης του με την υποχρέωση της Δημοκρατίας, δυνάμει της Ενωσιακής νομοθεσίας όπως εξασφαλίζει την προσφορά υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών γενικού οικονομικού συμφέροντος που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, προχωρεί στη λήψη έκτακτου μέτρου για την αποκατάσταση της παροχής της υπηρεσίας στην επαρχία Πάφου.

2. Ως εκ των ανωτέρω, το ΥΜΕΕ δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος (5) του Κανονισμού 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα , νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω, για υποβολή ενδιαφέροντος για κάλυψη των Τακτικών και Μαθητικών Διαδρομών της επαρχίας Πάφου, που καθορίζονται στο Παράρτημα 1, σύμφωνα με ωράρια δρομολογίων που θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

3. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής εθνικής και/ή ενωσιακής νομοθεσίας για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει σε ισχύ Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα Επιβατών για εσωτερικές Οδικές Μεταφορές και τα οχήματα του θα πρέπει να είναι αδειούχα, σύμφωνα με τον Νόμο 101/(Ι)2001, ως έχει τροποποιηθεί, όπως επίσης να φέρουν σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας.

4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά:

4.1. Ενοικίαση λεωφορείων με την ανάληψη κάθε σχετικού κόστους από τον ενδιαφερόμενο προσφοροδότη, πλην καυσίμων και κόστος οδηγού που θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή.

4.2. Ενοικίαση λεωφορείων με οδηγό, με την ανάληψη κάθε σχετικού κόστους, συμπεριλαμβανομένης συντήρησης και καυσίμων από τον ενδιαφερόμενο προσφοροδότη.

5. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά τις διαδρομές που φαίνονται στο Παράρτημα Ι. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καθορίσει τις διαδρομές, για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα στους Πίνακες του Παραρτήματος 1, περιέχονται πληροφορίες όπως:

· Γενική Περιγραφή της Διαδρομής

· Αριθμός Χιλιομέτρων ανά Διαδρομή

· Τύπος Λεωφορείου ανά διαδρομή

o 12-Μικρό (10 - 22 θέσεων)

o 13-Μεσαίο από (23 - 42 θέσεις)

o 14-Μεγάλο >42 θέσεων

· Αριθμός ημερήσιων Δρομολογίων

· Ανώτατη Τιμή Αποζημίωσης ανά Ημέρα για ενοικίαση λεωφορείου χωρίς οδηγό και καύσιμα όπου κάθε άλλο κόστος αναλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο προσφοροδότη

· Ανώτατη Τιμή Αποζημίωσης ανά χιλιόμετρο για ενοικίαση λεωφορείου με οδηγό, συμπεριλαμβανομένου κόστους οδηγού, συντήρησης, καυσίμων και όλων των εξόδων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδρομής).

6. Η διάρκεια παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας θα είναι από 17/01/2019 μέχρι τις 10/02/2019 και δύναται να ανανεωθεί βάσει των αναγκών που θα προκύψουν, κατά την απόλυτη κρίση του ΥΜΕΕ. Διευκρινίζεται ότι το ΥΜΕΕ) έχει ήδη δώσει προειδοποίηση στον υφιστάμενο ανάδοχο παροχής της υπηρεσίας δημοσίων επιβατικών μεταφορών στην επαρχία Πάφου, με βάση το σχετικό όρο της μεταξύ τους Σύμβασης παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Οδικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές για τερματισμό της εντός τριάντα (30) ημερών λόγω παράλειψης του αναδόχου να παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες. Η Σύμβαση λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2019.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13.00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@mcw.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22800225. 20190115 ανακοίνωση (λεωφορεία Πάφος) Πίνακες.docx