mtcw

Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2008

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ Νίκος Νικολαΐδης, συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Το Συμβούλιο απασχόλησαν σημαντικά θέματα θαλάσσιων, χερσαίων, αεροπορικών και συνδυασμένων μεταφορών και δικτύων.

Στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και συγκεκριμένα στo πλαίσιο της συζήτησης για την 3η Δέσμη Μέτρων για τη θαλάσσια ασφάλεια, το Συμβούλιο εξέτασε τις προτάσεις οδηγιών για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας και για την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών. Η πλειοψηφία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, εξέφρασε την άποψη ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι των δύο προτάσεων μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την υιοθέτηση πιο χαλαρών ρυθμίσεων παρά με την υιοθέτηση κοινοτικής νομοθεσίας.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολαϊδης ανέφερε ότι οι υποχρεώσεις των κρατών σημαίας και η λειτουργία των ναυτιλιακών διοικήσεων στο σύνολό της μπορούν να βελτιωθούν ποιοτικά μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας. Κάλεσε, παράλληλα, όλα τα κράτη μέλη να δεσμευθούν να υποβληθούν, το συντομότερο δυνατό, στον εκούσιο έλεγχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ο οποίος έχει ήδη διενεργηθεί επιτυχώς στη Κύπρο.

Αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας για την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων τόνισε ότι η Κύπρος θεωρεί απαραίτητη και επιβεβλημένη την κύρωση του Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις (LLMC1996) από όλα τα κράτη μέλη. Γι’ αυτό άλλωστε, υπογράμμισε ο κ. Νικολαϊδης, η Κύπρος έχει ήδη κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση. Η Κύπρος, πρόσθεσε, εκτιμά ότι αντί υιοθέτησης κοινοτικής νομοθεσίας, θα ήταν προτιμότερο να υπογραμμισθεί, είτε μέσω συμπερασμάτων είτε μέσω κοινής δήλωσης Συμβουλίου-Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ισχυρή δέσμευση όλων των κρατών μελών να κυρώσουν την LLMC 1996 το συντομότερο δυνατό. Ο κ. Υπουργός επεσήμανε, επίσης, ότι όπως προβλέπεται και από την Μπλε Βίβλο για την θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ετήσια βάση, πίνακα επιδόσεων (scoreboard) σε σχέση με τον αριθμό διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων που έχουν κυρώσει τα κράτη μέλη, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην προσπάθεια των κρατών μελών να επισπεύσουν την διαδικασία κύρωσης των εν λόγω Συμβάσεων.

Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης Galileo, το Συμβούλιο υιοθέτησε γενική προσέγγιση στην πρόταση Κανονισμού σε σχέση με την υλοποίηση του Προγράμματος. Η συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να θέσει την υλοποίηση του Προγράμματος πάνω σε νέες στέρεες βάσεις, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα θέματα των αερομεταφορών επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο αφορά το θέμα της θέσπισης κοινών αρχών για την είσπραξη αερολιμενικών τελών στα κοινοτικά αεροδρόμια μέσω διαβούλευσης με τους χρήστες, με διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες και με υψηλά πρότυπα ποιότητας. Το Συμβούλιο προχώρησε, επίσης, σε Γενική Προσέγγιση στο θέμα του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων. Στόχος της ανωτέρω πρότασης είναι να απλουστευθεί σε μεγάλο βαθμό ο κώδικας δεοντολογίας, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να εξασφαλισθεί η παροχή ουδέτερων πληροφοριών στους καταναλωτές. Τέλος, οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ ενέκριναν συμπεράσματα Συμβουλίου όσον αφορά το βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις αερομεταφορές και να αντιμετωπισθούν σωστά οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στον τομέα. Η Κύπρος στήριξε όλα τα πιο πάνω νέα νομοθετήματα τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια των αερομεταφορών, τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό προς όφελος των επιβατών.

Στα θέματα χερσαίων μεταφορών διεξήχθη συζήτηση επί της συμβιβαστικής πρότασης της Σλοβενικής Προεδρίας για το πακέτο οδικών μεταφορών, το οποίο αφορά την πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών και επιβατικών οδικών μεταφορών καθώς και τους όρους για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. Η Κύπρος, όπως και η πλειοψηφία των κρατών μελών, στηρίζει τις προσπάθειες της Σλοβενικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίτευξη συμφωνίας που έχει ως στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, το οποίο να παρέχει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και να λαμβάνει υπόψη την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Στη διάρκεια του γεύματος εργασίας των Υπουργών Μεταφορών, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μεταφορών κ. Jacques Barrot ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σ’ότι αφορά τη σύναψη Συνθήκης για την ίδρυση κοινότητας μεταφορών με τα Δυτικά Βαλκάνια. Κατά τη συζήτηση, τονίστηκε από αριθμό κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, η ανάγκη όπως η συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της Ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ευαισθησίες τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των χωρών της περιοχής.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Νικολαϊδης είχε σειρά επαφών με ομολόγους τους, με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
_____________________