Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ


Show details for ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Hide details for ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

Οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας για να μπορεί ο αιτητής να αποκτήσει Άδεια Λειτουργίας Σχολής Οδηγών είναι οι ακόλουθες:

1 (Α) Αν ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο τότε πρέπει ισχύουν τα παρακάτω

- Να κατέχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδηγών

- Να άσκησε το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών για τρία έτη

- Να συμπλήρωσε το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας του

- Να κατέχει πιστοποιητικό καλού ηθικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία

1(Β) Αν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο οργανισμός / εταιρεία τότε

- Ο διευθυντής της Σχολής Οδηγών ή τα πρόσωπα του Οργανισμού / Εταιρεία που έχουν την ευθύνη του, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό καλού ηθικού χαρακτήρα

- Ο διευθυντής της Σχολής Οδηγών ή τα πρόσωπα του Οργανισμού / Εταιρεία που έχουν την ευθύνη του, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους

- Οι εκπαιδευτές οδηγών που εργοδοτούνται από τον Οργανισμό / Εταιρεία πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών για τρία χρόνια

2. Ο αιτητής πρέπει να ικανοποιήσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι θα διατηρεί κατάλληλη επαγγελματική στέγη εφοδιασμένη με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την κατάλληλη εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η συστέγαση και λειτουργία δύο ή περισσοτέρων σχολών στο ίδιο οίκημα.

3. Ο αιτητής πρέπει να ικανοποιήσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι, η εκπαίδευση οδηγών θα διενεργείται από εκπαιδευτές οδηγών που κατέχουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδηγών για την κατηγορία για την οποία προτίθενται να εκπαιδεύσουν.

4. Η σχολή οδηγών πρέπει να διατηρεί εκπαιδευτικά οχήματα που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των οχημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία

- Να είναι κατάλληλα για οδική χρήση και να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας

- Να έχουν ειδικά προσαρμοσμένο επιπρόσθετο ποδόφρενο για χρήση από τον εκπαιδευτή ή τον εξεταστή οδηγών

- Να έχουν ειδικό διακριτικό σήμα που να είναι ενσωματωμένο στο όχημα και να δηλώνει ότι το όχημα είναι εκπαιδευτικό (τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά την νύκτα)

- Τα εκπαιδευτικά οχήματα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση έναντι τρίτου) Νόμο.

Η προσωρινή παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε άλλο Κράτος Μέλος, επιτρέπεται νοουμένου ότι θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την παροχή των υπηρεσιών της στην Κύπρο τα ακόλουθα:

- Βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή του Κράτους μέλους εγκατάστασης της Σχολής Οδηγών που να αποδεικνύει ότι είναι εγκατεστημένη και παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε αυτό

- Τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει στην Κύπρο

(iv) Την διεύθυνση του χώρου που θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές

(v) Την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών

(vi) Το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει

Σχετικό Περιεχόμενο/Related Content:

Link 1 Εκπαιδευτές Οδηγών

Επικοινωνία: Πανίκος Καλαϊτζής

τηλ.:+357 22 807187 │φαξ:+357 22 534030

pkalaitzis@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 02:07:24 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ